Disclaimer

Foto door Udo Ockema

Op deze pagina vindt u de disclaimer van wabp.skoatterwald.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Stichting Wijkraad Skoatterwâld. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Stichting Wijkraad Skoatterwâld is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Stichting Wijkraad Skoatterwâld.

Geen garantie op juistheid

Fouten die ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer- dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract of overeenkomst met Stichting Wijkraad Skoatterwâld te mogen claimen of te veronderstellen.

We streven naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of diensten die op deze website worden aangeboden zijn zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze producten/diensten te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer op deze pagina.