Privacy verklaring

Foto door Udo Ockema

Versie 1.0, d.d. 17 september 2020

De Stichting Wijkraad Skoatterwâld is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

De Functionaris Gegevensbescherming van Wabp Skoatterwâld is te bereiken via wabp@skoatterwald.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

We verwerken alleen de persoonsgegevens die u zelf aan ons heeft verstrekt en waarvoor u middels een vinkje toestemming heeft gegeven. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Telefoonnummer
  • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door correspondentie via e-mail.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 18 jaar. We kunnen echter niet controleren of een deelnemer ouder dan 18 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via wabp@skoatterwald.nl, dan verwijderen wij deze informatie onmiddellijk.

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens

Wij verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Groepsbeheerders de mogelijkheid te bieden u op te nemen in één van de buurtpreventie-appgroepen (uw gegevens worden ook maar aan één groepsbeheerder verstrekt)
  • U te kunnen bereiken indien het nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • U te kunnen informeren over wijzigingen van onze diensten

Geautomatiseerde besluitvorming

Wij nemen geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een vrijwilliger van WABP Skoatterwâld) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

We verstrekken uw gegevens niet aan derden tenzij dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Wij gebruiken alleen technische en functionele cookies. Daarnaast gebruiken we analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door WABP Skoatterwâld. Daa heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar wabp@skoatterwald.nl. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Wij willen u er op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Dit doen wij bijvoorbeeld door bij aanmelding gebruik te maken van reCAPTCHA en bij het inloggen door de beheerders middels de zogenaamde tweestapsverificatie. Wanneer u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan direct contact op wabp@skoatterwald.nl.

Verder in het kader van privacy

  • Deel geen telefoonnummers van andere deelnemers zonder toestemming van de gebruiker van dat nummer.
  • Foto’s van personen die zich verdacht gedragen en die herleidbaar zijn, mogen in de appgroep worden geplaatst. Zij mogen echter niet openbaar worden gemaakt op bijvoorbeeld het internet en social media. Dat mag weer wel als u gezichten onherkenbaar maakt. Het is beter om een foto te plaatsen waarvan u het gezicht bijvoorbeeld al onherkenbaar heeft gemaakt of gewoon een geschreven signalement te gebruiken. Denk ook goed na als u een foto plaatst van een vermist/aangetroffen persoon. Een aangetroffen persoon kan een kindje zijn dat niet meer weet waar hij woont of bijvoorbeeld een demente persoon etc.